Kvalitetspolicy

Medimar är kvalitetscertifierat enligt ISO9001. Kvalitet är ett ledord i Medimars verksamhet. Du som kund ska känna dig väl och professionellt omhändertagen från första stund. Som ett led i detta arbete utbildar vi kontinuerligt vår personal inom olika områden och har även arbetat med kvalitetsledning sedan 2010 för att förbättra sevicen för dig som kund.

Att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete är nödvändigt i huvudsak av tre skäl:

  • det skapar goda förutsättningar för fortsatt utveckling genom framgångsrik konkurrens inom vård och utbildning.
  • det underlättar att uppfylla såväl verksamhetens mål och visioner som att följa lagar och direktiv.
  • det garanterar att verksamheten uppfyller kundernas och de anställdas rättigheter och skyldigheter.

Att arbeta med och i ett kvalitetsledningssystem gör att vi systematiskt kan utveckla vår verksamhet så att vi blir attraktiva för kunder, samarbetspartner, medarbetare och ägare.