Information till aktieägare i Medimar Scandinavia Ab

Vänligen följ denna länk för information om pågående aktieaffär.

 


 

Läkarbesök på vår klinik eller på distans, du väljer själv!

Hos oss kan du enkelt träffa allmänläkare, specialister, fysioterapeuter och sjukskötare på vår klinik i Möckelö eller via videosamtal på en plats som passar dig.

Företagshälsovård - En lönsam investering

Företagshälsovård - En lönsam investering

Personalens arbetsförmåga och välbefinnande har stor betydelse för företagets framgång. Vår målsättning är att erbjuda våra kunder företagshälsovårdstjänster av högsta kvalitet, förebyggande och behandlande. Korta köer och snabb vård. Vi hjälper dig till en frisk och välmående personal.

Coronatestning av inresande för perioden 12 juli- 24 oktober 2021

Från och med onsdagen den 14 juli sker bokning av tider genom Finentry på https://app.finentry.fi/

Testet är avgiftsfritt. Kom ihåg att ta med id-kort eller pass. 

Vid eventuella tekniska problem vid bokning:

  1. Var god försök igen efter en stund.
  2. Anmäl problemet i felsökningsformuläret på https://app.finentry.fi/
  3. Vid behov av provtagning inom 24h, vänligen ring +358 18 14404.

Mer information om inresetestning finns hos Ålands landskapsregering samt Ålands Hälso- och Sjukvård.

Om du har förkylningssymptom:

Ring coronatelefonen på nummer +358 18 535 313

Ta kontakt med Ålands Hälso- och Sjukvård, även vid lindriga symptom. Anvisningar hittar du på ÅHS webbplats:

https://www.ahs.ax/patienter/ahs-samlade-information-om-coronapandemin

 

Testing of entrants during 12 July- 24 October 2021

From Wednesday 14 July, appointments will be booked through Finentry at https://app.finentry.fi/

The test is free of charge. Remember to bring an identification card or passport.
 

In case of any technical problems when booking an appointment:

  1. Please try again after a while
  2. Report the problem in the troubleshooting form at https://app.finentry.fi/
  3. If testing is required within 24 hours, please call +358 18 14404.

More information about entry testing is available from the Government of Åland and Ålands Hälso- och Sjukvård (in swedish, translation available).

Do you have cold symptoms?

Call Ålands Hälso- och sjukvård's corona telephone service at : +358 18 535313

or the ÅHS healthcare information on number +358 18 538500

Contact ÅHS, even for mild symptoms. Instructions can be found on ÅHS`s website https://www.ahs.ax/

 

INFORMATION FRÅN MEDIMAR SCANDINAVIA AB

Bakgrund. De största ägarna samt styrelse och ledning i Medimar Scandinavia Ab (Medimar) har ingått avtal om försäljning av aktier i Medimar till Terveystalo (Suomen Terveystalo Oy) motsvarande över 80% procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget till ett pris om 11,40 euro per aktie. Säljare är Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag (“Huvudägaren”), Eriksson Capital/Trygve Eriksson, Ålandsbanken Abp, Jan-Mikael von Schantz (styrelseordförande), Birgitta Dahlén (styrelseledamot), Sven-Harry Boman och Carin Holmqvist (tidigare styrelseordföranden) samt Mathias Grunér, Petra Alm och Tomas Söderberg (vd och ledningsgrupp).

Huvudägaren och styrelsen för Medimar har åtagit sig att informera övriga ägare i Medimar om erbjudandet från Terveystalo för att därigenom möjliggöra och genomföra försäljning av resterande aktier i Medimar till Terveystalo.

Medimars ekonomiska ställning. Medimar flyttade 2011 till nuvarande lokaler på Lövuddsvägen i Möckelö. Satsningen innebar stora investeringar och därmed en hög skuldsättning. Huvudägarna, styrelsen och ledningen har haft stort fokus på att nå en ekonomi i balans. Medimar har haft en gynnsam utveckling de senaste åren och sedan 2017 har bolaget gått med vinst. Under 2021 uppvisar bolaget en stark tillväxt och en fortsatt god lönsamhet.

Erbjudandet om 11,40 euro per aktie. Medimars styrelse och huvudägare erhöll på våren 2021 en indikation från Terveystalo om intresse att förvärva bolaget. Efter inledande diskussioner beslutade Medimars styrelse att inleda en s k due diligence undersökning där Terveystalo gavs möjlighet till ingående information om bolagets verksamhet och ekonomiska ställning. På basen av deras analys erhöll Medimars styrelse i mitten av augusti en värdering av Medimar till 4 miljoner euro på skuldfri basis. Bolagets skulder har de senaste åren uppgått som mest till över 1 miljon euro. Skulderna har i sin helhet kunnat amoteras innan försäljningen slutförs och inget avdrag behöver därför göras på köpeskillingen. Därmed kommer det slutliga aktiepriset att bli 11,40 euro per aktie i Medimar.

Styrelsens rekommendation. Medimars styrelse, verkställande direktör och representanter för de större ägarna har kunnat följa bolaget och dess verksamhet samt ha tillräcklig insyn i den pågående försäljningsprocessen. I en sammanvägd bedömning ser vi att Medimars framtid som vårdoperatör på Åland gynnas av de resurser och möjligheter som uppnås vid en försäljning till en ledande nordisk vårdoperatör. Terveystalo har under de gemensamma diskussionerna och förhandlingarna uttryckt och visat stor förståelse och respekt för de förhållanden som gäller på Åland.

Mathias Grunér fortsätter att leda Medimar med nuvarande ledningsgrupp även efter försäljningen. Åland kommer att utgöra en egen region inom Terveystalokoncernen.

Styrelsen och verkställande direktören rekommenderar Medimars ägare att anta erbjudandet från Terveystalo. Ägarna kommer att kontaktas för närmare information om erbjudandet och hur transaktionen av aktieaffären hanteras. Carin Holmqvist samordnar kontakten med nuvarande ägare, upprättande av köpebrev och överlåtelse av aktiebrev.

Möckelö den 21 september 2021

Styrelsen för Medimar