Information från Medimar Scandinavia Ab

Bakgrund. De största ägarna samt styrelse och ledning i Medimar Scandinavia Ab (Medimar) har ingått avtal om försäljning av aktier i Medimar till Terveystalo (Suomen Terveystalo Oy) motsvarande över 80% procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget till ett pris om 11,40 euro per aktie. Säljare är Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag (“Huvudägaren”), Eriksson Capital/Trygve Eriksson, Ålandsbanken Abp, Jan-Mikael von Schantz (styrelseordförande), Birgitta Dahlén (styrelseledamot), Sven-Harry Boman och Carin Holmqvist (tidigare styrelseordföranden) samt Mathias Grunér, Petra Alm och Tomas Söderberg (vd och ledningsgrupp).

Huvudägaren och styrelsen för Medimar har åtagit sig att informera övriga ägare i Medimar om erbjudandet från Terveystalo för att därigenom möjliggöra och genomföra försäljning av resterande aktier i Medimar till Terveystalo.

Medimars ekonomiska ställning. Medimar flyttade 2011 till nuvarande lokaler på Lövuddsvägen i Möckelö. Satsningen innebar stora investeringar och därmed en hög skuldsättning. Huvudägarna, styrelsen och ledningen har haft stort fokus på att nå en ekonomi i balans. Medimar har haft en gynnsam utveckling de senaste åren och sedan 2017 har bolaget gått med vinst. Under 2021 uppvisar bolaget en stark tillväxt och en fortsatt god lönsamhet.

Erbjudandet om 11,40 euro per aktie. Medimars styrelse och huvudägare erhöll på våren 2021 en indikation från Terveystalo om intresse att förvärva bolaget. Efter inledande diskussioner beslutade Medimars styrelse att inleda en s k due diligence undersökning där Terveystalo gavs möjlighet till ingående information om bolagets verksamhet och ekonomiska ställning. På basen av deras analys erhöll Medimars styrelse i mitten av augusti en värdering av Medimar till 4 miljoner euro på skuldfri basis. Bolagets skulder har de senaste åren uppgått som mest till över 1 miljon euro. Skulderna har i sin helhet kunnat amoteras innan försäljningen slutförs och inget avdrag behöver därför göras på köpeskillingen. Därmed kommer det slutliga aktiepriset att bli 11,40 euro per aktie i Medimar.

Styrelsens rekommendation. Medimars styrelse, verkställande direktör och representanter för de större ägarna har kunnat följa bolaget och dess verksamhet samt ha tillräcklig insyn i den pågående försäljningsprocessen. I en sammanvägd bedömning ser vi att Medimars framtid som vårdoperatör på Åland gynnas av de resurser och möjligheter som uppnås vid en försäljning till en ledande nordisk vårdoperatör. Terveystalo har under de gemensamma diskussionerna och förhandlingarna uttryckt och visat stor förståelse och respekt för de förhållanden som gäller på Åland.

Mathias Grunér fortsätter att leda Medimar med nuvarande ledningsgrupp även efter försäljningen. Åland kommer att utgöra en egen region inom Terveystalokoncernen.

Styrelsen och verkställande direktören rekommenderar Medimars ägare att anta erbjudandet från Terveystalo. Ägarna kommer att kontaktas för närmare information om erbjudandet och hur transaktionen av aktieaffären hanteras. I dokumentet nedan beskrivs även processen hur försäljning och inlösning av aktier görs. Carin Holmqvist samordnar kontakten med nuvarande ägare, upprättande av köpebrev och överlåtelse av aktiebrev.

Möckelö den 21 september 2021

Styrelsen för Medimar