Datasäkerhetspolicy

Patientuppgifternas datasäkerhet

Medimar strävar efter att upprätthålla datasäkerheten i patientjournalerna genom noggranna instruktioner och datasäkra läkarcentralsprogram.

Medimar sparar sina patientjournaler i ett elektroniskt datasystem, som endast berättigade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har tillgång till och endast då det är nödvändigt med tanke på patientens vård.

Utlämning av patientinformation till tredje part, det vill säga till andra än den behandlande personalen, är i princip alltid förbjudet, om inte patienten har gett en skriftlig medgivan.
 

Dataskydd

Det elektroniska systemet säkerställer på alla sätt en bättre datasäkerhet än det tidigare patientjournalssystemet i pappersform.

Med tanke på datasäkerheten är det viktigt att uppgifterna är tillgängliga då de behövs samt att uppgifterna bevaras enhetligt. För att hindra att uppgifterna försvinner, säkerhetskopieras de dagligen. Säkerhetskopian bevaras brandsäkert i andra utrymmen än datasystemets hårddiskar.

Medimar strävar efter att bygga upp dataskyddet, så att vi säkerställer den bästa möjliga och kostnadseffektiva medicinska vården åt patienterna som besöker Medimar.